vyznam čiselČíslo 1 predstavuje začiatok, prapôvod, počatie a vývoj a vzťahuje sa na ľudí, ktorí upreto a príliš tvrdo idú za svojim cieľom. Sú veľmi výbojní, bezcitní, krutí a bezohľadní v prístupe k ľuďom. Jednotka teda znázorňuje šplhúňov, ktorí sú stále pripravení ničiť, ak ide o ich záujem.

Čislo 2 - celkom podľa matematického poňatia - znamená rozmnoženie, pohyb hore alebo prírastok. Je teda číslom ľudí, ktorí stále dúfajú v úspech. Ale viera, nádej. resp. dôvera týchto ľudí sa rýchlo zmení v nenávisť a útočnosť, ak si myslia, že sú zneužití. Dvojku však dávame aj tým, čo všetko začínajú s veľkým elánom a nadšením, ale po vychladnutí prvého zápalu hneď aj prestanú. Potom sa zvyčajne utiahnu do ústrania a rámec všedného života už neprekročia.

Číslo 3 je znamením kresťanských cností: viery, nádeje a lásky. Ale toto číslo má význam aj v láske. Tri ruže dostáva milovaná bytosť, tri ruže kladieme na hrob drahého mŕtveho. Preto trojka má vo veľkej rodine čísel zvláštne postavenie. Prisudzujeme ju ľuďom, ktorí sa nepokúšajú vybočiť z bežného života, cenia si prácu, statočnosť a nemajú príliš vysoké ciele. Je to teda číslo striedmych ľudÍ, ktorí si budujú život na pevnom základe. Títo ludia sú málokedy sentimentálni. Trojka symbolizuje skutočnosť každodenného života.

Číslo 4 nepatrí medzi obľúbené čísla. Predstavuje nehodu, rozbitie predpokladaných úmyslov a spojení. Hovorí sa. že štvorka znamená smrť. Z tohto čísla, predstavujúceho rôzne živly, pramení nenávisť k ľuďom. Symbolizuje teda zničenie a rúcanie, je číslom otrasnej skutočnosti a reality, znamemm skazy. utrpenia, bôľu a nešťastia, nepriateľom akéhokoľvek priaznivého vývinu.

Číslo 5 sa pripisuje tvorivému človeku a označuje sa ním plodnosť. Zväčša sa pripisuje umelcom, géniom a ľuďom, ktorí veľa tvoria. ľahko dokončujú svoje diela a obohacujú duševný život ľudstva.

Čislo 6 má už oddávna svoje pevné miesto, od najstarších čias je dobrým číslom. Symbolizuje splnené túžby, vyrovnanosť, hlboký zmier, spokojnosť a pokoj. Je číslom úrody a ľudí, ktorí dokončili svoju životnú prácu dobre alebo s menšíni úspechom, ale životná cesta ich vždy doviedla k zaslúženému odpočinku a mieru.

Číslu 7 je venovaná samostatná kapitola. Je to zvlástne číslo. Značí pokoj po hlučnom a rušnom tvorení, práci. SedmiČka prinása prestávku po skončení diela a pred začatim diela nového.

Číslo 8 sa v arabskom písme skladá z dvoch núl nad sebou. Zdanlivo je teda dvojitým záporom a dva zápory sa v matematike rušia, a preto sú kladom. Osmička je dobrým číslom a znamená niečo
kladného. Prisudzujeme ho vynálezcom, technikom, bádateľom a objaviteTom, ktorí idú k cieľu vytrvalo a sústredene tak dlho, kým ho dosiahnu. Patrí teda géniom, ktorí menia silu svojho podvedomia v úspesné skutočnosti.

O deviatke platí zhruba to, čo vieme o trojke. Je číslom tvorenia a symbolizuje splnenie plánov, dosiahnutie veľkých úspechov. Je číslom matiek, ktoré nosia v tele svoj plod. Je základom budúceho bytia, klíčenia, znakom rozvíjajúcej sa budúcnosti.

Číslo 0 znamená nič. Je preto znamením beznádejnosti a rezignácie. Je negáciou a najnižším bodom. Znamená koniec a patrí ľahostajným ľuďom, ktorí nemôžu nič získať, ani nič stratiť.

Číslo 10 je znakom šťastia. Je to spojenie jedničky a nuly. Vysvetľuje sa, že rozhodnosť. ktorú má jednička, vyváži starosť. ktorú má nula, a tak sa utvorí most cez všetky priepasti a iné prekážky a vedie k cieľu. A tým sa teda nebezpečenstvo zmení na záchranu, práca prináša zisk a všetko zlé vyústi v dobré. Nepatrí nikomu a predsa všetkým, lebo je číslom úspechov a možností.

Číslo 11 je znamením neistoty. Ak je spojené s inými číslami, môže znamenať klad, ale aj silný zápor. Nie je to teda jednoznačné áno, ani nie.

Číslo 12 znamená istotu. Môže priniesť koniec, trvalý. definitívny koniec, alebo koniec pred novým začiatkom. V dvanástke je aj nešťastné znamenie štvorky, ale je v nej aj jednotka a dvojka. ktoré spolu dávajú číslo 3.

Číslo 13 má zvláštny význam. Od nepamäti je pokladané za nešťastné číslo, ale vždy to tak byť nemusí. Je súčtom šestky a sedmičky. ktoré rušia jej zlý účinok.

Číslo 14 znamená vzostup, pohyb do vvšky, a cez nedostatky vedie
vždy k niečomu dobrému.

Číslo 15 je číslom Venuše. Podľa starého výkladu spája v sebe život a smrť alebo aj deň a noc. Predstavuje početnú silu. Je aj číslom ľudí, ktorí síce začínajú s nadšením, ale čoskoro sa unavia. Ďalej je to čislo stúpania a klesania. Znázorňuje osud bohatý na zmeny.

Číslo 16 značí chudobu, núdzu. Pripisuje sa ľuďom, ktorí chcú násilne prekonať nepriazeň osudu. Sú to ľudia, ktorí nikdy celkom neklesnú, ale ani vrchol nikdy nedosiahnu. Symbolizuje prerušovanie. Je brzdou šťastia aj pre stále dúfajúcich, lebo im ukazuje také nové cesty, ktoré ich nikdy nedovedú k úspechom.

Čísla 17, 18, 19, 20 a 21 sú čísla, ktoré sú len mostami od jednej sily k druhej.

Číslo 17 symbolizuje jar a dáva sa mu prívlastok „panenské". Číslo 18 všetko rúca, ničí až k úplnému zničeniu. Číslo 19 znamená bezprostrednú prítomnosť. Dvadsiatka sa skladá z dvojky a nuly. Väzba dvojky ruší nič a ľahostajnosť. No číslom 21 označujeme pokoj. A niekedy aj dokonalosť alebo aspoň snahu. Obe sú vsak rušené a brzdené. Je to teda číslo, ktoré predstavuje prekážky.

Číslo 22 zobrazuje zlosť, mrzutosti a nepokoje, ktoré priťahujú alebo odpudzujú a prudko menia náladu. Nepozná harmóniu, ruší rovnováhu a nikdy neprináša vyrovnanie.

Číslo 23 symbolizuje večnosť. teda vecného a striedmeho človeka. Nenaznačuje však len dobro, ale na prechodný čas priťahuje aj hrozby. Tie však odídu tak ako prišli. ale zanechávajú po sebe škody.

Číslo 24 znamená sklamanie, bezprostredne pred splnenim cieľa, stavia do cesty prekážky, býva predzvesťou rozličných nepríjemností.

Číslo 25 prisudzujeme ľuďom ľahkoverným. málo logickým. ktorí sa zväčša riadia iba svojím inštinktom. pravda, na svoju škodu.

Číslo 26 je číslom osudu. Dávame ho ľuďom s pevnými zámermi, vyhranenými požiadavkami, pôžitkárom. Ľuďom. ktorí bezohľadne bojujú o úspech, na nikoho a na nič nehradia a strhávajú všetko na seba. Nepoznajú slabých, ani milosrdenstvo. Ide o eruptívne charaktery, ktoré v záujme vlastných výhod ničia všetko. čo im príde do cesty.

Číslo 27 dávame ľudbm so skrytými, este neodhalenými a nevvužitými schopnosťami.

Číslo 28 znamená nezlomnú vôľu a energické sledovanie určeného cieľa.

Číslo 29 prisudzujeme utrápeným ľudom.

Číslo 30 znamená úplné odriekanie a stratu majetku.

Číslo 31 je opakom trinástky. Aj význam má celkom iný. Hovorí o dôverčivosti a o zdravých ľuďoch, ktorí vďaka svojej snaživosti niečo v živote dosiahnu.

Číslo 32 znamená veľký úspech, úspešné prekonávanie vsetkých prekážok a problémov v živote, splnenie životného sna.

Číslo 33 symbolizuje omyl a klam tak v priaznivom. ako aj v nepriaznivom smere. Znamená to, že predpoklad nebol správny. človek sa zmýlil, skutočnosť je niekedy lepšia, inokedy zas horšia.

Číslo 34 znamená dočasný úspech, po ktorom zvyčajne prichádza ničenie, skaza.

Číslo 35 dávame reálnemu človeku, ktorý si dobre uvedomuje skutočnosť. Ak sleduje urcitú myšlienku, stretne sa s úspechom. Je číslom rozumného človeka, ktorý sa poučil zo svojich skúseností, preorientoval sa, získal dobrý rozhľad a naučil sa veciam dobre rozumieť.

Číslo 36 má vo svojom jadre štvorku a prekvapuje pohromami.

Číslo 37 dávame Tuďom, ktorí konajú veľké veci. Ak sa aj vysilení zrútia, znova sa rýchlo postavia na nohy. Títo ľudia sú veľmi šťastní iba vtedy. keď dosiahnu svoj určený cieľ. No zvyčajne sa snažia ísť ešte ďalej, aby dosiahli viac, ako si vytýčili.

Číslo 38 znamená nebezpečenstvo, ktoré má postihnúť predovšetkým majetok.

Číslo 39 symbolizuje rýchly vzostup. Tento pohyb nahor však nevedie k spokojnosti a šťastiu, ale v konečnom dôsledku ku skaze.

Číslo 40 zoslabuje dôsledky skazy, prináša nečakanú pomoc. ktorá nahradí všetko nepríjemné. Je to aj číslo zmierenia.

Číslo 41 znamená nedostatočný úspech. Predstavuje viac negatívneho ako pozitívneho.

Číslo 42 je opakom císla 24. Prisudzujeme ho ľuďom, ktorí na svojej priamej ceste nezažijú nijaké sklamanie.

Číslo 43 upevňuje a stabilizuje dosiahnutý úspech.

Číslo 44 sa skladá z dvoch negácií. ktoré sa podľa matematických zákonov rušia a tvoria klad. Preto je to číslo priaznivé, ktoré predstavuje pozitívne riesenie.

Číslo 45 ukazuje obrat zlého k dobrému. Príčiny, ktoré vyvolávajú nepríjemnosti, starosti a mrzutosti doznievajú v zmenách k dobru

Číslo 46 symbolizuje koleso života. Značí, že hneď ide hore a hneď zase dole. Ale vždy sa vrátil k dobrému.

Číslo 47 hovorí o zmenách. Terajšie a budúce veci sa zmenia a z dôležitých príčin vznikajú vhodné, hoci nie vždy priaznivé životné podmienky.

Číslo 48 je negácia. ktorá často pôsobí dojmom prechodného pokoja, ale napokon predsa len zostáva negáciou.

Číslo 49 hovorí o obetiach, ktoré žiada sám život. Lepšie povedané osud, a pre ktoré si neúprosne príde.

Číslo 50 je číslom inštinktov. Znači zoslabenie pudov a životných impulzov.

Čísla 51, 52, 53, 54 sú obrátenými Číslami znázorňujúcimi hodnoty 15, 25, 35 a 45. Teda aj ich význam je opačný ako u uvedených čísel.

Číslo 55 značí zdvojenie nám neznámych síl, ktoré sa prejavia nečakane, náhle, a môžu priniesť práve tak úspech, ako aj škodu, skazu, zničenie.

Číslo 56 predstavuje šťastný životný inštinkt, ten prepotrebný cit. ktorý nás núti, aby sme konali práve tak, ako budeme konať.

O čísle 57 možno povedať, že symbolizuje nebezpečenstvo pre dva životy. No tieto bvvajú zväčša iba ohrozené. Zničený býva obyčajne život tretí.

Číslo 58 je zase číslom rôznych nehôd, ktoré sa spočiatku skrývajú, pretvarujú, „balia" do úspechu, ale neskoršie predsa len ohromia nešťastím.

Číslo 59 je znakom víťazstva, ktoré nielenže sme vôbec nečakali, ale často sme si ho ani nezaslúžili.

Číslo 60 je veľmi podivné. Znamená minulosť, kypiacu životom, ktorá prešla do tichej, neúčastnej a apatickej prítomnosti. Je to číslo, ktoré prisudzujeme otupeným a skostnateným ľuďom, ktorí už nečakajú nijakú zmenu, zážitok a nemajú už síl o niečo bojovať.

Číslo 61 je záporné. Vždy značí iba neúspešné snaženie, márne pechorenie, prácu bez akýchkoľvek priaznivých výsledkov.

Čísla 62 a 63 sú opakom aj vo význame čísiel 26 a 36. Čísla 64 a 65 sú zase opakom čísiel 46 a 56. Preto je aj ich výklad celkom opačný.

Číslo 66 uchováva plodný rozvoj, ktorý je však ohrozený, obklopený nebezpečenstvom.

Číslo 67 sa významove skladá z minulosti a prítomnosti. Kedže prítomnosť zožala plody ako prvá, môže sa teraz dosť nerušené a pohodlne utvárať.

Číslo 68 je symbolom dobrého zdravia a života. Znamená rovnováhu, šťastie, pokoj a bezstarostnosť.

Číslo 69 obsahuje lúčenie. Toto lúčenie však nemusí mať iba zlé následky, neskoršie môže vyústiť aj do pocitov štastia.

Číslo 70 je číslom samoty a túžby. Patrí samotárom. čo nemôžu nájsť a nenájdu človeka. ku ktorému by mohli cítiť náklonnosť.

Číslo 71 symbolizuje dobrú a šťastnú budúcnosť.

Čislo 72 prisudzujeme veľmi nadaným ľuďom.

Číslo 73 predznačuje človeku veľkú výkonnosť v budúcnosti a veľa úspechov.

Číslo 74 signalizuje nové zážitky a zmeny v povolaní a v zárobkových možnostiach.

Čísla 75 a 76 sú opakom čísiel 57 a 67. Preto aj ich význam pre vykladanie osudu človeka je opačný.

Číslo 77 predstavuje rovnako ako štrnástka vzostup a úspech.

Číslo 78 symbolizuje vratký, nestály úspech.

Číslo 79 je čislom tmavých kontúr, skazy, zániku, bezvýslednej námahy a neúspechov.

Číslo 80 znamená prírastok v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti. Vzrastá bohatstvo, rastú úspechy, osemdesiatka je vždy akobv plusom niečoho dobrého, čo sa zákonite prejaví bez ohľadu na veľkosť prekážok a nebezpečenstva.

Čísla 81, 82, 83. 84, 85, 86 a 87 pokiaľ ide o znaky stoja v úzkom pomere k opačným číslam, t. j. 18, 28, 38, 48, 58, 68 a 78. Pri ich výklade platí pravý opak obsahového významu posledne menovaných Čísel. Je tu iba jediný rozdiel: To, čo sa u skôr menovaných čísel vzťahuje na minulosť, platí tu pre budúcnosť a obrátene.

Číslo 88 sa skladá z dvoch štvoriek a značí hlbokú márnosť všetkých nádejí. Toto číslo predstavuje takú negáciu, proti ktorej je človek celkom bezmocný.

Číslo 89 symbolizuje dobré, príjemné prekvapenie. Obsahove je predzvesťou udalostí, ktoré prichádzajú neočakávane, spôsobujú radosť, šťastie a spokojnosť.

Číslo 90 je číslom ticha, mlčania. Znamená aj zriekanie sa toho, čo sme mali veľmi radi, privoláva teda stratu a osamelosť. Ale zásadne to nie je zlé číslo, lebo nezriedka prináša koniec neistoty, bôľnych úvah, trápenia a nastoľuje pokoj.